• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 

#ZostańwDomu! Bądź zdrów! – Aktualne zasady i ograniczenia

Informacja bieżąca Komendanta Głównego OHP


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":860,"title":"WAKACYJNE PORADY W CENTRUM W JELENIEJ G\u00d3RZE","pretty_url":"wakacyjne-porady-w-centrum-w-jeleniej-gorze","body":"<p>W zwi\u0105zku z tym, \u017ce obecny rynek pracy jest trudny, a konkurencja, z któr\u0105 przychodzi mierzy\u0107 si\u0119 przeci\u0119tnemu kandydatowi do pracy jest olbrzymia. to powoduje, \u017ce zdobycie pracy na miar\u0119 oczekiwa\u0144 jest zadaniem cz\u0119sto ponad si\u0142y. Aby cho\u0107 troch\u0119 zwi\u0119kszy\u0107 swoje szanse warto wiedzie\u0107, jak przygotowa\u0107 si\u0119 do rozmowy z przysz\u0142ym pracodawcom. <br \/>Dlatego te\u017c po\u015brednik pracy spotka\u0142 si\u0119 z m\u0142odymi lud\u017ami, aby doradzi\u0107 im, jak przygotowa\u0107 si\u0119 do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc\u0105, omówi\u0142 oferty pracy. Przypomnia\u0142 m\u0142odym ludziom o zasadach bezpiecznego wakacyjnego zatrudnienia. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce zatrudniaj\u0105c si\u0119 u pracodawcy na prac\u0119 sezonow\u0105 powinno podpisa\u0107 si\u0119 umow\u0119, w której zawarte s\u0105 m. in. warunki pracy i p\u0142acy. Ponadto nale\u017cy równie\u017c uwa\u017cnie analizowa\u0107 oferty o prac\u0119, które na pierwszy rzut oka zach\u0119caj\u0105 do podj\u0119cia pracy, a tak naprawd\u0119 mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 dla potencjalnego pracownika zgubne. Podejmuj\u0105c zatem prac\u0119 nawet sezonow\u0105 pami\u0119ta\u0107 nale\u017cy o swoim bezpiecze\u0144stwie. <br \/>Spotkanie przebiega\u0142o w mi\u0142ej i twórczej atmosferze.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/860\/upload\/10072020-j1.jpeg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/10072020-j1.jpeg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/860\/upload\/10072020-j2.jpeg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/10072020-j2.jpeg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Na zdj\u0119ciu: po\u015brednik pracy z m\u0142odymi lud\u017ami<\/p>\r\n<p>Tekst: Aleksandra Dominiak – po\u015brednik pracy<br \/>Zdj\u0119cie: Dorota Szukiel – doradca zawodowy <\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-07-10 10:50:45","updated_at":"2020-07-10 10:51:26","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2052,"title":"10072020-j1.jpeg","caption":null,"alt":null,"size":155419,"dimensions":"1728x1296","url":"upload\/10072020-j1.jpeg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-07-10 10:50:32","updated_at":"2020-07-10 10:50:32","url_s":"upload\/s\/10072020-j1.jpeg","url_m":"upload\/m\/10072020-j1.jpeg","url_l":"upload\/l\/10072020-j1.jpeg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-07-10 12:50:40","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":859,"title":"POLKOWICKI \u201eZESP\u00d3\u0141 WSPARCIA UCZESTNIK\u00d3W\u201d PODCZAS WIELOASPEKTOWEGO DZIA\u0141ANIA","pretty_url":"polkowicki-zespol-wsparcia-uczestnikow-podczas-wieloaspektowego-dzialania","body":"<p>W dniu 09.07.2020r. w siedzibie HP Polkowice odby\u0142o si\u0119 jedno z cyklicznych spotka\u0144 „Zespo\u0142u wsparcia Uczestników”. Za oknem s\u0142o\u0144ce, pogoda na „pla\u017cing-le\u017cing” a u nas praca wre. Dzisiejszego dnia oprócz si\u0142y intelektualnej potrzebowa\u0142y\u015bmy w hufcu si\u0142y fizycznej Doradcy zawodowego Jerzego M.. Podczas spotka\u0144 wielokrotnie proponowa\u0142 pomoc ze swej strony i dzisiaj by\u0142 ten dzie\u0144. Wspólnie mogli\u015bmy zaj\u0105\u0107 si\u0119 drukarkami, komputerem oraz telefonem. W ostatnich dniach po burzach jakie przesz\u0142y przez nasze miasto w siedzibie kilka urz\u0105dze\u0144 uleg\u0142o awarii. Oczywi\u015bcie by\u0142y równie\u017c wizyty u pracodawców i uczestników OHP, którzy nie korzystaj\u0105 jeszcze z urlopu i ucz\u0119szczaj\u0105 na praktyczn\u0105 nauk\u0119 zawodu. Bu\u017aki u\u015bmiechni\u0119te, ch\u0119tne do pracy to zapewne zas\u0142uga ostatnich miesi\u0119cy i przymusowego urlopu ze wzgl\u0119du na Koronawirus. Jeste\u015bmy dumni z naszych podopiecznych, \u017ce przeszli przez t\u0105 ca\u0142a sytuacj\u0119 z odwag\u0105, pozaliczali zdalne nauczanie, kursy a teraz ra\u017anie wzi\u0119li si\u0119 do pracy. Nasz dzisiejszy dzie\u0144 nie sko\u0144czy\u0142 si\u0119 bieganin\u0105 po mie\u015bcie. Kiedy wrócili\u015bmy do jednostki czekali na nas ju\u017c ch\u0119tni do przyst\u0105pienia w nasze szeregi OHP ch\u0142opcy i dziewczynki. Doradca zawodowy jak zwykle stan\u0105\u0142 na wysoko\u015bci zadania przeprowadzaj\u0105c nie tylko rozmowy kwalifikacyjne ale równie\u017c testy potwierdzaj\u0105ce wybór zawodu przez m\u0142odzie\u017c. I znowu by\u0142o jak dawniej, du\u017co \u015bmiechu i pracy i dyskusji….wracamy do normalno\u015bci! Wirus COVID-19 kiedy\u015b minie a m\u0142odym ludziom trzeba pomóc na ich nowej drodze kszta\u0142cenia. Tak wi\u0119c „pla\u017cing-le\u017cing” odk\u0142adamy i bierzemy si\u0119 do dzia\u0142ania, bo dla nas wychowawców to oni - m\u0142odzi ludzie s\u0105 najwa\u017cniejsi i to dla nich nasze codzienne trudy, a dla nas satysfakcj\u0105 -- zaliczony egzamin !<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/859\/upload\/07102020-p2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/07102020-p2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/859\/upload\/10072020-p1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/10072020-p1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/859\/upload\/10072020-p3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/10072020-p3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Opracowanie i zdj\u0119cia Katarzyna Nowak wychowawca<br \/>Opis zdj\u0119\u0107: Migawki z pracowitego dnia w jednostce HP Polkowice<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-07-10 07:43:27","updated_at":"2020-07-10 07:46:15","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2050,"title":"10072020-p1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":178300,"dimensions":"1548x1161","url":"upload\/10072020-p1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-07-10 07:43:15","updated_at":"2020-07-10 07:43:15","url_s":"upload\/s\/10072020-p1.jpg","url_m":"upload\/m\/10072020-p1.jpg","url_l":"upload\/l\/10072020-p1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-07-10 09:43:22","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":858,"title":"BEZPIECZNE WAKACJE PODCZAS EPIDEMII","pretty_url":"bezpieczne-wakacje-podczas-epidemii","body":"<p>W Wa\u0142brzyskim Hufcu Pracy rozpocz\u0105\u0142 si\u0119 konkurs lokalny na temat Bezpiecznych wakacji podczas epidemii. <br \/>Bezpiecze\u0144stwo podczas wakacji to temat wa\u017cny zarówno dla dzieci, jak i dla dorastaj\u0105cej m\u0142odzie\u017cy. Obie te grupy mog\u0105 niestety nie docenia\u0107 potencjalnych zagro\u017ce\u0144 i bagatelizowa\u0107 je. Dzieci – bo wielu z nich nie s\u0105 jeszcze \u015bwiadome, m\u0142odzie\u017c – bo cz\u0119sto ma siln\u0105 potrzeb\u0119 eksperymentowania i kojarzonej z doros\u0142o\u015bci\u0105 „wolno\u015bci”. Nastolatki te\u017c zwykle niech\u0119tnie dopuszczaj\u0105 do siebie my\u015bl, \u017ce mog\u0142oby ich spotka\u0107 co\u015b z\u0142ego. Zamiast formu\u0142owa\u0107 list\u0119 nakazów i zakazów podczas epidemii, powinny\u015bmy pouczy\u0107 m\u0142odych ludzi i sk\u0142oni\u0107 ich, by sami zacz\u0119li zastanawia\u0107 si\u0119 nad tym, z jakimi zagro\u017ceniami mog\u0105 si\u0119 zetkn\u0105\u0107, jak je rozpozna\u0107 i jak ich unika\u0107. Wa\u017cne jednak, by w ka\u017cdym miejscu pami\u0119ta\u0107 o bezpiecze\u0144stwie i zachowaniu odpowiedniej ostro\u017cno\u015bci. <br \/>Wakacje to czas, który sprzyja ryzykownym zachowaniom. Aby wyczuli\u0107 m\u0142odzie\u017c na zagro\u017cenia, konieczna jest rozmowa. Samo przestrzeganie mo\u017ce nie trafi\u0107 do m\u0142odych ludzi. Jedn\u0105 z form oddzia\u0142ywania na wyobra\u017ani\u0119 m\u0142odzie\u017cy mo\u017ce by\u0107 udzia\u0142 <br \/>w hufcowym konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje podczas epidemii”. Przygotowanie pracy o takiej tematyce wymaga od uczestnika refleksji, przemy\u015blenia zagro\u017ce\u0144, zastanowienia si\u0119 nad sposobami dbania o bezpiecze\u0144stwo w\u0142asne i otoczenia. Zach\u0119caj\u0105c m\u0142odzie\u017c do takich przemy\u015ble\u0144, zwi\u0119kszamy ich \u015bwiadomo\u015b\u0107.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/858\/upload\/09072020-wa1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/09072020-wa1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/858\/upload\/09072020-wa2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/09072020-wa2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p><\/p>\r\n<p>Zdj\u0119cia:<br \/>1., 2. Grafika<\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p>Tekst:<br \/>Iwona Figza\u0142, komendant 1 – 30 HP Wa\u0142brzych<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-07-09 11:28:53","updated_at":"2020-07-09 11:29:39","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2047,"title":"09072020-wa1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":111884,"dimensions":"360x510","url":"upload\/09072020-wa1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-07-09 11:28:41","updated_at":"2020-07-09 11:28:41","url_s":"upload\/s\/09072020-wa1.jpg","url_m":"upload\/m\/09072020-wa1.jpg","url_l":"upload\/l\/09072020-wa1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-07-09 13:28:48","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

WAKACYJNE PORADY W CENTRUM W JELENIEJ GÓRZE

Dodano: 2020-07-10

W związku z tym, że obecny rynek pracy jest trudny, a konkurencja, z którą przychodzi mierzyć się przeciętnemu kandydatowi do pra [...]

POLKOWICKI „ZESPÓŁ WSPARCIA UCZESTNIKÓW” PODCZAS WIELOASPEKTOWEGO DZIAŁANIA

Dodano: 2020-07-10

W dniu 09.07.2020r. w siedzibie HP Polkowice odbyło się jedno z cyklicznych spotkań „Zespołu wsparcia Uczestników”. Za [...]

BEZPIECZNE WAKACJE PODCZAS EPIDEMII

Dodano: 2020-07-09

W Wałbrzyskim Hufcu Pracy rozpoczął się konkurs lokalny na temat Bezpiecznych wakacji podczas epidemii. Bezpieczeństwo podczas wakacji to [...]

Wszystkie wpisy