• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 

#ZostańwDomu! Bądź zdrów! – Aktualne zasady i ograniczenia

Informacja bieżąca Komendanta Głównego OHP


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":938,"title":"ABSOLWENT I ... CO DALEJ ? ","pretty_url":"absolwent-i--co-dalej-","body":"<p style=\"text-align: justify;\">Podczas gdy jedni korzystaj\u0105 z pe\u0142ni lata, wystawiaj\u0105c swoje cia\u0142a na gor\u0105ce s\u0142oneczko, inni zastanawiaj\u0105 si\u0119 co robi\u0107 ze swoim \u017cyciem zawodowym, jak\u0105 wybra\u0107 dalsz\u0105 drog\u0119 kszta\u0142cenia lub gdzie podj\u0105\u0107 pierwsz\u0105 „doros\u0142a” prac\u0119. Wychodz\u0105c naprzeciw oczekiwaniu naszej m\u0142odzie\u017cy, dla absolwentów Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze w dniu 12 sierpnia b.r. w M\u0142odzie\u017cowym Centrum Kariery w Jaworze w ramach akcji „ Wakacje z OHP”, oraz realizuj\u0105c zadania Zespo\u0142u Wsparcia zorganizowano zaj\u0119cia z po\u015brednikiem pracy. Pani \u017baneta Jaskórzy\u0144ska zapozna\u0142a m\u0142odzie\u017c z zasadami sporz\u0105dzania dokumentów aplikacyjnych ( list motywacyjny, CV) , mówi\u0142a jakich b\u0142\u0119dów unika\u0107 w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jak mo\u017cna zdoby\u0107 wykszta\u0142cenie \u015brednie oraz o mo\u017cliwo\u015bci dalszego kszta\u0142cenia. M\u0142odociani z zapa\u0142em rozwi\u0105zywali kwestionariusz osobowo\u015bci Hartmana. <br \/>Ka\u017cdy z nas ma silniejsze i s\u0142absze strony. Chodzi o to ,\u017ceby znaj\u0105c swoje wady je wyeliminowa\u0107, a eksponowa\u0107 mocne strony. Zaj\u0119cia mia\u0142y umo\u017cliwi\u0107 tegorocznym absolwentom \u015bwiadome poruszanie si\u0119 po rynku pracy.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><br \/>Tekst i zdj\u0119cia – Andrzej Kowalik wych. OHP 1-21 w Jaworze<\/p>","type":"post","author":4,"visible":1,"created_at":"2020-08-13 11:20:28","updated_at":"2020-08-13 11:21:40","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2208,"title":"10082020-hpjaw11.jpg","caption":null,"alt":null,"size":72206,"dimensions":"832x624","url":"upload\/10082020-hpjaw11.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":4,"created_at":"2020-08-13 11:19:19","updated_at":"2020-08-13 11:19:19","url_s":"upload\/s\/10082020-hpjaw11.jpg","url_m":"upload\/m\/10082020-hpjaw11.jpg","url_l":"upload\/l\/10082020-hpjaw11.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-08-13 13:20:11","author_data":{"id":4,"name":"Filip","email":"it.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:51:54","updated_at":"2020-08-13 11:22:09"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":937,"title":"NOWY PRACODAWCA \u2013 NOWE MO\u017bLIWO\u015aCI DLA UCZESTNIK\u00d3W OHP","pretty_url":"nowy-pracodawca--nowe-mozliwosci-dla-uczestnikow-ohp","body":"<p style=\"text-align: justify;\">Dnia 12 sierpnia 2020r. w Hufcu Pracy 1-63 w Strzelnie zosta\u0142o podpisane kolejne porozumienie w sprawie przyj\u0119cia uczniów na praktyczn\u0105 nauk\u0119 zawodu. Jednostki M\u0142odzie\u017cowe Centrum Kariery i Hufiec Pracy 1-63 w Strzelinie, w ostatnim czasie czuwa\u0142y nad tym, by wszelkie formalno\u015bci by\u0142y merytorycznie poprawne w zwi\u0105zku z przyj\u0119ciem nowych praktykantów do pracodawcy na nauk\u0119 w zawodzie sprzedawcy. Sprawdzono czy pracodawca posiada odpowiednie wykszta\u0142cenie, tytu\u0142 zawodowy i sta\u017c pracy. Jedyn\u0105 przeszkod\u0105 by\u0142 brak przygotowania pedagogicznego pracodawcy. W zwi\u0105zku z tym kadra MCK OHP do\u0142o\u017cy\u0142a stara\u0144 by pomóc pracodawcy w jak najszybszym czasie zdoby\u0107 odpowiednie kwalifikacje. Uda\u0142o si\u0119 pracodawcy zda\u0107 egzamin pod koniec lipca 2020r. W zwi\u0105zku z czym mo\u017cna by\u0142o przygotowa\u0107 odpowiednie dokumenty do dope\u0142nienia formalno\u015bci zwi\u0105zanych z zaewidencjonowaniem nowego pracodawcy, który jest otwarty na wspó\u0142prac\u0119 z OHP. Oczywi\u015bcie w ca\u0142ym procesie nieocenione by\u0142a wiedza i do\u015bwiadczenie kadry HP 1-63 ze Strzelina, która zawsze ch\u0119tnie dzieli si\u0119 informacjami odno\u015bnie kwestii zwi\u0105zanych z ca\u0142\u0105 procedur\u0105 pozyskiwania nowych pracodawców.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><br \/>Tekst i zdj\u0119cia: A. Tkacz, M. Po\u0142etek (MCK OHP Strzelin)<\/p>","type":"post","author":4,"visible":1,"created_at":"2020-08-13 08:26:06","updated_at":"2020-08-13 08:26:18","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2207,"title":"13082020-mckstrz.jpg","caption":null,"alt":null,"size":260258,"dimensions":"2048x995","url":"upload\/13082020-mckstrz.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":4,"created_at":"2020-08-13 08:25:24","updated_at":"2020-08-13 08:25:24","url_s":"upload\/s\/13082020-mckstrz.jpg","url_m":"upload\/m\/13082020-mckstrz.jpg","url_l":"upload\/l\/13082020-mckstrz.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-08-13 10:25:31","author_data":{"id":4,"name":"Filip","email":"it.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:51:54","updated_at":"2020-08-13 11:22:09"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":936,"title":"KURS ZAWODOWY W JELENIEJ G\u00d3RZE TRWA","pretty_url":"kurs-zawodowy-w-jeleniej-gorze-trwa","body":"<p style=\"text-align: justify;\">W Centrum Edukacji i Pracy M\u0142odzie\u017cy OHP w Jeleniej Górze trwa kurs na wózku jezdniowym z nap\u0119dem elektrycznym i bezpieczn\u0105 wymian\u0105 butli. Odby\u0142y si\u0119 zaj\u0119cia teoretyczne, gdzie na pocz\u0105tek omówiono najwa\u017cniejsze zasady bhp oraz wprowadzenie do budowy wózka jezdniowego, typy wózków. Obecnie kandydaci szlifuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015bci praktyczne. <br \/>Kandydaci, w\u015bród których s\u0105 uczestnicy oraz absolwenci OHP nab\u0119d\u0105 szereg umiej\u0119tno\u015bci, które pozwol\u0105 im w profesjonalnej obs\u0142udze wózku jezdniowym z nap\u0119dem elektrycznym i bezpieczn\u0105 wymian\u0105 butli m. in: kontrola uk\u0142adu hamulcowego, kierowniczego, sygnalizacji ostrzegawczej, prawid\u0142owe obci\u0105\u017cenie wózka, jednostki \u0142adunkowe, sk\u0142adowanie, uk\u0142adnie, czynno\u015bci zwi\u0105zane z dokumentacj\u0105 pracy wózka. <br \/>Operator wózka jezdniowego z nap\u0119dem elektrycznym i bezpieczn\u0105 wymian\u0105 butli jest jednym z wielu zawodów, który nale\u017cy do zwodów deficytowych na naszym terenie. Uczestnicy kursu maja szans\u0119 nie tylko podnie\u015b\u0107 swoje kwalifikacje, ale zdoby\u0107 prac\u0119 i konkretny zawód.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/upload\/13082020-ceipmjg1.jpeg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/13082020-ceipmjg1.jpeg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/upload\/13082020-ceipmjg.jpeg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/13082020-ceipmjg.jpeg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Na zdj\u0119ciu: uczestnik na zaj\u0119ciach praktycznych<br \/>Tekst i zdj\u0119cia: Edyta Bandura – specjalista ds. rozwoju zawodowego<\/p>","type":"post","author":4,"visible":1,"created_at":"2020-08-13 08:19:05","updated_at":"2020-08-13 08:20:49","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2205,"title":"13082020-ceipmjg1.jpeg","caption":null,"alt":null,"size":89629,"dimensions":"960x720","url":"upload\/13082020-ceipmjg1.jpeg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":4,"created_at":"2020-08-13 08:17:56","updated_at":"2020-08-13 08:17:56","url_s":"upload\/s\/13082020-ceipmjg1.jpeg","url_m":"upload\/m\/13082020-ceipmjg1.jpeg","url_l":"upload\/l\/13082020-ceipmjg1.jpeg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-08-13 10:18:05","author_data":{"id":4,"name":"Filip","email":"it.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:51:54","updated_at":"2020-08-13 11:22:09"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

ABSOLWENT I ... CO DALEJ ?

Dodano: 2020-08-13

Podczas gdy jedni korzystają z pełni lata, wystawiając swoje ciała na gorące słoneczko, inni zastanawiają się co robić ze swoim życi [...]

NOWY PRACODAWCA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA UCZESTNIKÓW OHP

Dodano: 2020-08-13

Dnia 12 sierpnia 2020r. w Hufcu Pracy 1-63 w Strzelnie zostało podpisane kolejne porozumienie w sprawie przyjęcia uczniów na praktycz [...]

KURS ZAWODOWY W JELENIEJ GÓRZE TRWA

Dodano: 2020-08-13

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze trwa kurs na wózku jezdniowym z napędem elektrycznym i bezpieczną [...]

Wszystkie wpisy