• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.  

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 

#ZostańwDomu! Bądź zdrów! – Aktualne zasady i ograniczenia

Informacja bieżąca Komendanta Głównego OHP


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":764,"title":"\u201eJAK ROZWI\u0104ZYWA\u0106 KONFLIKTY GRUPOWE W \u015aRODOWISKU SZKO\u0141Y?\u201d","pretty_url":"jak-rozwiazywac-konflikty-grupowe-w-srodowisku-szkoly","body":"<p>W dniu 26.05.2020r. kadra hufca w Polkowicach wzi\u0119\u0142a udzia\u0142 w szkoleniu dotycz\u0105cym konfliktów w \u015brodowisku szko\u0142y organizowanym przez Powiatowy O\u015brodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego. <br \/>Szkolenie pokaza\u0142o jak we wspó\u0142czesnym \u015bwiecie radzi\u0107 sobie z konfliktami zaistnia\u0142ymi w\u015bród m\u0142odzie\u017cy szkolnej do której nale\u017c\u0105 uczestnicy HP Polkowice. Wiele porad dla wychowawców jak rozpoznawa\u0107 z wyprzedzeniem sytuacje konfliktowe oraz jak rozwi\u0105zywa\u0107 ju\u017c zaistnia\u0142e spory, które cz\u0119sto ko\u0144cz\u0105 si\u0119 przemoc\u0105 ze strony sprawców zaistnia\u0142ych sytuacji.<br \/>Kadra zosta\u0142a poinformowana jak wspó\u0142pracowa\u0107 z rodzicami oraz organami zewn\u0119trznymi w przypadku konfliktów uczestników hufca.<br \/>Podczas szkolenia 14 osób mog\u0142o bra\u0107 czynny udzia\u0142 w dyskusji odnosz\u0105c si\u0119 do prezentacji przedstawionej przez pana Kochmana. Nad ca\u0142\u0105 stron\u0105 techniczn\u0105 i dobrym odbiorem internetowym czuwa\u0142a pani Katarzyna Walewska Maj z PPP Polkowice.<br \/>Dzi\u0119kujemy za nowe do\u015bwiadczenie, które zaproponowa\u0142o polkowickie PPP, oraz ju\u017c dzi\u015b z mi\u0142\u0105 ch\u0119ci\u0105 deklarujemy uczestnictwo kadry w nast\u0119pnych spotkaniach.<\/p>\r\n<p>Opracowa\u0142a: Katarzyna Nowak wychowawca<\/p>\r\n<p>Zdj\u0119cia: Eliza Dula st. wychowawca<br \/>Opis: Migawki ze szkolenia.<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-05-27 10:45:01","updated_at":"2020-05-27 10:45:44","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1846,"title":"20200527_p3.jpg","caption":null,"alt":null,"size":85924,"dimensions":"540x960","url":"upload\/20200527_p3.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-05-27 10:44:51","updated_at":"2020-05-27 10:44:51","url_s":"upload\/s\/20200527_p3.jpg","url_m":"upload\/m\/20200527_p3.jpg","url_l":"upload\/l\/20200527_p3.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-05-27 12:44:57","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-05-27 11:36:55"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":763,"title":"ZA TWOJ\u0104 MI\u0141O\u015a\u0106 MAMO","pretty_url":"za-twoja-milosc-mamo","body":"<p>„Ka\u017cd\u0105 inn\u0105 ludzk\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107 trzeba zdobywa\u0107, trzeba na ni\u0105 zas\u0142ugiwa\u0107 pokonuj\u0105c stoj\u0105ce na jej drodze przeszkody, tylko mi\u0142o\u015b\u0107 matki ma si\u0119 bez zdobywania i bez zas\u0142ug.” <br \/> Herman Auerbach<\/p>\r\n<p>26 maja obchodzimy Dzie\u0144 Matki. Ka\u017cdego roku kilka dni przed tym \u015bwi\u0119tem w naszych g\u0142owach i sercach o\u017cywaj\u0105 wspomnienia z dzieci\u0144stwa, które bardzo mocno zwi\u0105zane s\u0105 w\u0142a\u015bnie z naszymi mamami. Ka\u017cdy z nas odczuwa\u0142, \u017ce przebywaj\u0105c w domu jest bezpieczny, kochany i akceptowany. Dopiero z up\u0142ywem czasu, rozumiemy, \u017ce o takie poczucie zwi\u0105zane z rodzin\u0105, domem, powinni\u015bmy codziennie dba\u0107. <br \/>Z tego powodu, jako wychowawcy staramy si\u0119 przekaza\u0107 naszym podopiecznym, \u017ce relacje z nasz\u0105 mam\u0105 s\u0105 bardzo wa\u017cne. Mimo niesprzyjaj\u0105cych warunków spowodowanych pandemi\u0105 CoVID-19, za pomoc\u0105 \u015brodków masowego przekazu rozpowszechniali\u015bmy ide\u0119 odwdzi\u0119czenia si\u0119 naszym mamom, za trud w\u0142o\u017cony w wychowanie. <br \/>Wychowankowie ch\u0119tnie podzielili si\u0119 zdj\u0119ciami z upominkami przygotowanymi dla ukochanych rodzicielek. W\u015bród prezentów znalaz\u0142y si\u0119 bukiety kwiatów, przepi\u0119knie wykonane laurki, samodzielnie upieczone torty i ciasta oraz bi\u017cuteria zakupiona z odk\u0142adanego kieszonkowego. <br \/>Wszystkim Mamom sk\u0142adamy \u017cyczenia w dniu Ich \u015bwi\u0119ta:<br \/>Droga Mamo, najpi\u0119kniejsze sk\u0142adam Ci \u017cyczenia<br \/>z g\u0142\u0119bi serca p\u0142yn\u0105ce, czekaj\u0105ce spe\u0142nienia.<br \/>Niechaj k\u0142opoty znikn\u0105, sukcesów przyb\u0119dzie,<br \/>niechaj zdrowie dopisze, a szcz\u0119\u015bcie si\u0119 prz\u0119dzie.<br \/>Wszystko, co pi\u0119kne i wymarzone,<br \/>niech w Twoim \u017cyciu b\u0119dzie spe\u0142nione.<\/p>\r\n<p>Tekst : Katarzyna Przybysz, Anna Zaw\u0142ocka- wychowawcy OSiW OHP Z\u0105bkowice \u015al.<br \/>Zdj\u0119cia: wychowankowie OSiW OHP Z\u0105bkowice \u015al.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/763\/upload\/20200526_z1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200526_z1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/763\/upload\/20200526_z2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200526_z2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/763\/upload\/20200526_z3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200526_z3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/763\/upload\/20200526_z4.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200526_z4.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>1. Naszyjnik dla mamy \u0141ukasza.<br \/>2. Torcik od Macieja.<br \/>3. Laurka wykonana przez wychowank\u0119 Magd\u0119.<br \/>4. S\u0142odkie ciasto upieczone przez Rafa\u0142a. <\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-05-26 12:05:55","updated_at":"2020-05-26 12:08:31","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1824,"title":"20200526_z2.jpg","caption":null,"alt":null,"size":1175599,"dimensions":"2976x3968","url":"upload\/20200526_z2.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-05-26 12:05:38","updated_at":"2020-05-26 12:05:38","url_s":"upload\/s\/20200526_z2.jpg","url_m":"upload\/m\/20200526_z2.jpg","url_l":"upload\/l\/20200526_z2.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-05-26 14:05:52","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-05-27 11:36:55"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":762,"title":"KADRA OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY W JAWORZE NIESIE POMOC W CZASIE PANDEMII","pretty_url":"kadra-ochotniczego-hufca-pracy-w-jaworze-niesie-pomoc-w-czasie-pandemii","body":"<p>Na pocz\u0105tku marca 2020 roku Klub Aktywnych w Ochotniczym Hufcu Pracy w Jaworze podsumowa\u0142 i zako\u0144czy\u0142 inicjatyw\u0119 p.n. „W dobrym stanie masz ubranie, przeka\u017c dalej, nie b\u0105d\u017a draniem”. Wtedy te\u017c zaskoczy\u0142a nas wszystkich informacja o przypadkach zachorowania na koronawirusa i wprowadzeniu przez rz\u0105d stanu epidemii w Polsce. Ka\u017cdy <br \/>z nas – kadra, m\u0142odzie\u017c, rodzice, pracodawcy wspó\u0142pracuj\u0105cy z OHP - zastanawia\u0142 si\u0119 jak b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142o jutro. Z przera\u017ceniem s\u0142uchali\u015bmy informacji o rosn\u0105cej liczbie osób zaka\u017conych, o wprowadzonych ograniczeniach, o brakach w podstawowym zaopatrzeniu medycznym szpitali.<br \/>Mimo nastania „nadzwyczajnych” czasów dostosowali\u015bmy si\u0119 do nowej sytuacji, nie zapominaj\u0105c przy tym o wolontariacie. Od pocz\u0105tku marca zainicjowano w Polsce wiele akcji, które pomaga\u0142y szpitalom i osobom potrzebuj\u0105cym. Ludzie jednoczyli si\u0119 w czasie narastaj\u0105cej epidemii i kryzysu. Kadra Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze równie\u017c przyst\u0105pi\u0142a do akcji niesienia pomocy. Od 18 marca 2020 roku Pani Jagoda Karpiejczyk – starszy wychowawca i opiekun Klubu Aktywnych w\u0142\u0105czy\u0142a si\u0119 aktywnie do akcji szycia maseczek. Uszy\u0142a \u0142\u0105cznie oko\u0142o 480 sztuk maseczek wielokrotnego u\u017cytku, które przekaza\u0142a dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze, Domu Pomocy Spo\u0142ecznej w Jaworze, Mierczycach i Bolkowie oraz dla seniorów ze Snowidzy. Tak\u017ce kadra Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze mia\u0142a swój wk\u0142ad w akcj\u0119, przekazuj\u0105c du\u017c\u0105 ilo\u015b\u0107 materia\u0142u bawe\u0142nianego potrzebnego do uszycia maseczek.<br \/>Aktualnie poma\u0142u nast\u0119puje powrót do nowej rzeczywisto\u015bci, jednak\u017ce pami\u0119tajmy, \u017ce pomoc drugiej osobie nale\u017cy nie\u015b\u0107 niezale\u017cnie w jakiej sytuacji si\u0119 znajdujemy. Wyci\u0105gni\u0119cie pomocnej r\u0119ki jest najwi\u0119kszym dobrem. W tym roku obchodzili\u015bmy 100. rocznic\u0119 urodzin papie\u017ca Jana Paw\u0142a II. Byli\u015bmy przygotowani do tak wa\u017cnych obchodów. \u017bycie zweryfikowa\u0142o plany, ale wielokrotnie przytaczane s\u0142owa naszego rodaka „Cz\u0142owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si\u0119 z innymi” i m\u0105dro\u015b\u0107 z nich p\u0142yn\u0105ca sta\u0142y si\u0119, wed\u0142ug mnie, zach\u0119t\u0105 dzia\u0142a\u0144 wolontariackich nie tylko ca\u0142ej kadry Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze, ale równie\u017c ca\u0142ego spo\u0142ecze\u0144stwa do w\u0142\u0105czania si\u0119 do akcji niesienia pomocy w dobie pandemii. Ludzie zjednoczyli si\u0119 \u017ceby nie\u015b\u0107 dobro. To dobro powinno by\u0107 w nas ca\u0142y czas, nie tylko wtedy kiedy dzieje si\u0119 \u017ale.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/762\/upload\/20200526_j1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200526_j1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/762\/upload\/20200526_j2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200526_j2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/762\/upload\/20200526_j3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200526_j3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Autor tekstu i zdj\u0119\u0107:<br \/>Mariola Labryga – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze<br \/>Autor zdj\u0119\u0107:<br \/>St. wychowawca OHP w Jaworze- Jagoda Karpiejczyk<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-05-26 08:04:33","updated_at":"2020-05-26 08:07:34","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1820,"title":"20200526_j2.jpg","caption":null,"alt":null,"size":80473,"dimensions":"498x664","url":"upload\/20200526_j2.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-05-26 07:50:40","updated_at":"2020-05-26 07:50:40","url_s":"upload\/s\/20200526_j2.jpg","url_m":"upload\/m\/20200526_j2.jpg","url_l":"upload\/l\/20200526_j2.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-05-26 10:04:30","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-05-27 11:36:55"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

„JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY GRUPOWE W ŚRODOWISKU SZKOŁY?”

Dodano: 2020-05-27

W dniu 26.05.2020r. kadra hufca w Polkowicach wzięła udział w szkoleniu dotyczącym konfliktów w środowisku szkoły organizowanym p [...]

ZA TWOJĄ MIŁOŚĆ MAMO

Dodano: 2020-05-26

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miło [...]

KADRA OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY W JAWORZE NIESIE POMOC W CZASIE PANDEMII

Dodano: 2020-05-26

Na początku marca 2020 roku Klub Aktywnych w Ochotniczym Hufcu Pracy w Jaworze podsumował i zakończył inicjatywę p.n. „W dobrym sta [...]

Wszystkie wpisy