• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":1046,"title":"NOWY ROK SZKOLNY, NOWE WYZWANIA","pretty_url":"nowy-rok-szkolny-nowe-wyzwania","body":"<p>W nowym roku szkolnym pion rozwoju zawodowego wraz z pionem kszta\u0142cenia we Wroc\u0142awiu, podj\u0119li wspólnie zadania dotycz\u0105cych wykszta\u0142cenia nowych uczestników oraz otoczyli opiek\u0105 m\u0142odzie\u017c, która w tym roku szkolnym kontynuuje przygod\u0119 z OHP.<br \/>Praca tych pionów musi opiera\u0107 si\u0119 na wspó\u0142pracy, zrozumieniu i wspólnym dzia\u0142aniu na rzecz m\u0142odzie\u017cy, która przy naszej pomocy ma szans\u0119 sko\u0144czy\u0107 edukacj\u0119 szkoln\u0105 oraz wykszta\u0142ci\u0107 si\u0119 w zawodzie.<br \/>Na obecnym rynku pracy, który dodatkowo zmieni\u0142 si\u0119 przez COVID-19, jest to bardzo trudne. Naszym wspólnym zadaniem jest wspieranie m\u0142odzie\u017cy nie tylko pod k\u0105tem doradztwa zawodowego, po\u015brednictwa pracy czy wsparcia wychowawczego. Musimy tak wspiera\u0107 m\u0142odzie\u017c \u017ceby podejmuj\u0105c <br \/>z nami kontakt wiedzieli, \u017ce mog\u0105 liczy\u0107 na nas w ka\u017cdej sytuacji. Naszym najwa\u017cniejszym zadaniem jest doprowadzenie takiego m\u0142odego cz\u0142owieka do zdobycia wykszta\u0142cenia oraz zawodu, \u017ceby na rynku pracy by\u0142 pe\u0142nowarto\u015bciowym pracownikiem.<br \/>We wrze\u015bniu rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 wizyty monitoruj\u0105ce, równie\u017c u nowych pracodawców, którzy przyj\u0119li naszych uczestników na nauk\u0119 zawodu. Podczas takiej wizyty weryfikowany jest przebieg przygotowania zawodowego pod k\u0105tem zgodno\u015bci z programem nauki. Weryfikowane s\u0105 równie\u017c warunki bezpiecze\u0144stwa na stanowisku pracy, sprawdzana i omawiana z pracodawc\u0105 jest równie\u017c frekwencja oraz na bie\u017c\u0105co rozwi\u0105zywane problemy. Nasza szczególna uwaga skupiona jest na nowych uczestnikach, którzy potrzebuj\u0105 szczególnego wsparcia. <br \/>Takie wizyty wzmacniaj\u0105 relacje pomi\u0119dzy uczestnikiem, pracodawc\u0105, a pracownikami pionów wychowawczego oraz rozwoju zawodowego.<\/p>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia: Katarzyna Kotas- po\u015brednik pracy<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1046\/upload\/20200925_wr1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200925_wr1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1046\/upload\/20200925_wr2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20200925_wr2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Zdj. Nr 1,2  uczestniczka HP 1-47 u pracodawcy w O\u0142awie<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-09-25 12:17:57","updated_at":"2020-09-25 12:21:04","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2466,"title":"20200925_wr1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":557884,"dimensions":"2048x1152","url":"upload\/20200925_wr1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-09-25 12:17:35","updated_at":"2020-09-25 12:17:35","url_s":"upload\/s\/20200925_wr1.jpg","url_m":"upload\/m\/20200925_wr1.jpg","url_l":"upload\/l\/20200925_wr1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-09-25 14:17:44","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-09-25 12:21:41"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1045,"title":"WR\u0118CZENIE NAGR\u00d3D ZA UDZIA\u0141 W KONKURSIE WOJEW\u00d3DZKIM \u201eAKTYWNI SPORTOWO\u201d","pretty_url":"wreczenie-nagrod-za-udzial-w-konkursie-wojewodzkim-aktywni-sportowo","body":"<p>W dniu 24. 09. 2020r w siedzibie Hufca Pracy w Wa\u0142brzychu, odby\u0142o si\u0119 wr\u0119czenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu „Aktywni Sportowo”, bior\u0105cych w nim udzia\u0142 z ramienia wa\u0142brzyskiego Hufca. Wojewódzki konkurs sportowy polega\u0142 na prawid\u0142owym wykonaniu pompek oraz brzuszków. By\u0142 on podzielony na kategorie dziewcz\u0105t i ch\u0142opców, ka\u017cdy z uczestników mia\u0142 wykona\u0107 odpowiednio: ch\u0142opcy po 20 a dziewcz\u0119ta po 10 powtórze\u0144. Oprócz ilo\u015bci wykonanych \u0107wicze\u0144 by\u0142a równie\u017c oceniana technika oraz staranno\u015b\u0107. Wybór najlepszych uczestników by\u0142 trudny, poniewa\u017c wszyscy wykonywali \u0107wiczenia równie dobrze, dlatego o zwyci\u0119stwie decydowa\u0142y naprawd\u0119 detale. Bior\u0105c pod uwag\u0119 zaanga\u017cowanie uczestników, którzy pomimo trwaj\u0105cych wakacji postanowili uczestniczy\u0107 w zawodach, komisja konkursowa postanowi\u0142a wyró\u017cni\u0107 równie\u017c tych, którzy nie zdobyli \u017cadnego miejsca. Zatem ka\u017cdy uczestnik otrzyma\u0142 nagrod\u0119. Zwyci\u0119zcom sk\u0142adamy serdeczne gratulacje.<\/p>\r\n<p>Laureaci konkursu z ramienia Hufca Pracy w Wa\u0142brzychu:<br \/>Julia Augustynowicz – 2 miejsce<br \/>Wiktoria Duda – 3 miejsce<br \/>\u0141ukasz Soko\u0142owski – 3 miejsce<\/p>\r\n<p>Zdj\u0119cia:<br \/>1) Laureaci konkursu sportowego<\/p>\r\n<p>Artyku\u0142 i zdj\u0119cie: wychowawca 1-30 HP Tomasz Napiórkowski<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-09-25 12:13:29","updated_at":"2020-09-25 12:15:01","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2464,"title":"20200925_wa.jpg","caption":null,"alt":null,"size":1173889,"dimensions":"2240x3968","url":"upload\/20200925_wa.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-09-25 12:13:19","updated_at":"2020-09-25 12:13:19","url_s":"upload\/s\/20200925_wa.jpg","url_m":"upload\/m\/20200925_wa.jpg","url_l":"upload\/l\/20200925_wa.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-09-25 14:13:25","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-09-25 12:21:41"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1044,"title":"ZAPOZNANIE SI\u0118 M\u0141ODZIE\u017bY PRAWAMI I OBOWI\u0104ZKAMI PRACOWNIKA M\u0141ODOCIANEGO","pretty_url":"zapoznanie-sie-mlodziezy-prawami-i-obowiazkami-pracownika-mlodocianego","body":"<p>W dniu 24.09.2020 roku Komendant Hufca Pracy 1-13 w Przemkowie Pani Aneta Maszczak wraz z wychowawc\u0105 Magdalena Ma\u015blankiewicz przeprowadzi\u0142y szkolenie z m\u0142odzie\u017c\u0105 w klasie pierwszej. Zakres tematyczny spotkania obejmowa\u0142 zagadnienia dotycz\u0105ce umów o prac\u0119, ilo\u015bci urlopów w poszczególnych latach praktyk, zwolnie\u0144 chorobowych, poda\u0144 o urlopy itp. M\u0142odzie\u017c bardzo \u017cywo i z du\u017cym zaciekawieniem dyskutowa\u0142a na temat danych zagadnie\u0144. Cz\u0119\u015b\u0107 pracowników m\u0142odocianych nie zdawa\u0142a sobie sprawy, \u017ce musi si\u0119 ju\u017c stosowa\u0107 do kodeksu pracy, by\u0142o to dla niej sporym szokiem jak i zaskoczeniem. <br \/>Wszyscy zostali wyedukowani, Pani Komendant cierpliwie odpowiada\u0142a na wszelkie pytania, których nie by\u0142o ma\u0142o. M\u0142odzie\u017c poczu\u0142a si\u0119 odpowiedzialna i gotowa, by wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce, z du\u017cym zapa\u0142em i pe\u0142nym optymizmem , \u017ce wszystko si\u0119 uda jak tylko b\u0119d\u0105 chcieli.<\/p>\r\n<p>Opracowanie i zdj\u0119cia: Magdalena Ma\u015blankiewicz <br \/>Zdj\u0119cie nr 1,2 : Pani Komendant Aneta Maszczak podczas szkolenia z m\u0142odzie\u017c\u0105.<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-09-25 12:08:47","updated_at":"2020-09-25 12:11:26","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2463,"title":"20200925_PRZ.jpg","caption":null,"alt":null,"size":1054173,"dimensions":"3264x1836","url":"upload\/20200925_PRZ.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-09-25 12:08:27","updated_at":"2020-09-25 12:08:27","url_s":"upload\/s\/20200925_PRZ.jpg","url_m":"upload\/m\/20200925_PRZ.jpg","url_l":"upload\/l\/20200925_PRZ.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-09-25 14:08:35","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-09-25 12:21:41"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY, NOWE WYZWANIA

Dodano: 2020-09-25

W nowym roku szkolnym pion rozwoju zawodowego wraz z pionem kształcenia we Wrocławiu, podjęli wspólnie zadania dotyczących wykszta [...]

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA UDZIAŁ W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM „AKTYWNI SPORTOWO”

Dodano: 2020-09-25

W dniu 24. 09. 2020r w siedzibie Hufca Pracy w Wałbrzychu, odbyło się wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu &bdq [...]

ZAPOZNANIE SIĘ MŁODZIEŻY PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

Dodano: 2020-09-25

W dniu 24.09.2020 roku Komendant Hufca Pracy 1-13 w Przemkowie Pani Aneta Maszczak wraz z wychowawcą Magdalena Maślankiewicz przeprowadziły [...]

Wszystkie wpisy