• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":1166,"title":"WARSZTATY BHP W POLKOWICACH","pretty_url":"warsztaty-bhp-w-polkowicach","body":"<p>Kadra hufca mia\u0142a przyjemno\u015b\u0107 przeprowadzi\u0107 warsztaty w ramach programu „Wiem wi\u0119c jestem bezpieczny”. Kilkuletnie do\u015bwiadczenie i wiedza o zasadach BHP pozwoli\u0142y na szczegó\u0142owe omówienie poszczególnych zachowa\u0144 w razie styczno\u015bci z ofiarami i ich potrzeb\u0105 szybkiej reanimacji. W HP Polkowice odbywa\u0142y si\u0119 co roku spotkania Radc\u0105 prawnym - przedstawicielem PIP-u, panem Jackiem, który t\u0142umaczy\u0142, pokazywa\u0142 i wyja\u015bnia\u0142 zasady BHP. W tym roku ze wzgl\u0119du na panuj\u0105c\u0105 pandemi\u0119 i ograniczenia w ca\u0142ym kraju, kadra stan\u0119\u0142a na wysoko\u015bci zadania i wzi\u0119\u0142a sprawy w swoje r\u0119ce, bo przecie\u017c dobro uczestników najwa\u017cniejsze. Szkolenia odbywaj\u0105 si\u0119 etapami. <br \/>Nast\u0119pne zagadnienia z BHP b\u0119d\u0105 przeprowadzone on-line. Kadra wie, \u017ce to nie to samo, ale obowi\u0105zkowe, zgodne z obostrzeniami wprowadzonymi w ca\u0142ej Polsce od dnia 24.10.2020r . Zapewne nie b\u0119dzie tyle \u015bmiechu, zamieszania, dociekliwych pyta\u0144 co na \u017cywo kiedy jeste\u015bmy wszyscy razem. Mo\u017cemy sobie tylko \u017cyczy\u0107, aby ten koronawirus jak najszybciej „znikn\u0105\u0142” i wszystko wróci\u0142o do normalno\u015bci z przed roku. Pani Julita wychowawca i koordynator programu zapowiada nast\u0119pne spotkanie, na którym b\u0119dzie dalsza cz\u0119\u015b\u0107 szkole\u0144 jak si\u0119 zachowa\u0107 i jakie podejmowa\u0107 dzia\u0142ania w sytuacjach zagro\u017cenia \u017cycia, które jest najwa\u017cniejsze dla ka\u017cdego cz\u0142owieka.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1166\/upload\/20201028szkoleniebhp.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20201028szkoleniebhp.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1166\/upload\/20201028szkoleniebhp2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20201028szkoleniebhp2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1166\/upload\/20201028szkoleniebhp3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20201028szkoleniebhp3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Opracowanie: Katarzyna Nowak komendant<br \/>Zdj\u0119cia: Julita Witkowska wychowawca<br \/>Opis zdj\u0119\u0107: Migawki z warsztatów BHP w HP Polkowice <\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-10-28 09:22:04","updated_at":"2020-10-28 09:26:18","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2731,"title":"20201028szkoleniebhp.jpg","caption":null,"alt":null,"size":329124,"dimensions":"2000x1500","url":"upload\/20201028szkoleniebhp.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-10-28 09:21:34","updated_at":"2020-10-28 09:21:34","url_s":"upload\/s\/20201028szkoleniebhp.jpg","url_m":"upload\/m\/20201028szkoleniebhp.jpg","url_l":"upload\/l\/20201028szkoleniebhp.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-10-28 10:21:59","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-10-21 11:53:23"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1165,"title":"\u015aWIATOWY DZIE\u0143 \u017bYWNO\u015aCI W O\u015aRODKU OHP W MYS\u0141AKOWICACH","pretty_url":"swiatowy-dzien-zywnosci-w-osrodku-ohp-w-myslakowicach","body":"<p>Jak co roku w naszym O\u015brodku obchodzili\u015bmy \u015awiatowy Dzie\u0144 \u017bywno\u015bci - \u015bwi\u0119to proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznic\u0119 utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wy\u017cywienia i Rolnictwa w 1945 roku.<br \/>Celem obchodów \u015awiatowego Dnia \u017bywno\u015bci by\u0142o pog\u0142\u0119bianie \u015bwiadomo\u015bci naszych wychowanków na temat globalnych problemów \u017cywno\u015bciowych i wzmocnienie poczucia solidarno\u015bci w walce z g\u0142odem, niedo\u017cywieniem i ubóstwem.<br \/>Problem ten nie dotyczy tylko ubogich krajów Afryki, Azji czy Ameryki Po\u0142udniowej, ale tak naprawd\u0119 problem ten jest tu\u017c obok nas. Niedojadaj\u0105cym lub g\u0142odnym mo\u017ce by\u0107 nasz znajomy z s\u0105siedztwa. 6,7% ogó\u0142u spo\u0142ecze\u0144stwa w Polsce, \u017cyje w skrajnym ubóstwie. Te osoby nie maj\u0105 dost\u0119pu do podstawowych \u015brodków \u017cycia, a przede wszystkim brakuje im \u017cywno\u015bci. <br \/>Poprzez nasze inicjatywy chcieli\u015bmy zwróci\u0107 uwag\u0119 na paradoks zwi\u0105zany z tym, \u017ce niektórzy ludzie g\u0142oduj\u0105, a inni marnuj\u0105 \u017cywno\u015b\u0107.<br \/>Po obejrzeniu filmów krótkometra\u017cowych przedstawiaj\u0105cych \u015bwiatowy problem g\u0142odu, zastanawiali\u015bmy si\u0119 nad tym, w jaki sposób mo\u017cna pomóc g\u0142oduj\u0105cym, niekoniecznie na gruncie globalnym. <br \/>Wi\u0119kszo\u015b\u0107 z wychowanków zwróci\u0142o uwag\u0119 na du\u017ce marnotrawienie \u017cywno\u015bci. Najcz\u0119\u015bciej wyrzucamy pieczywo, w\u0119dliny, owoce i warzywa, g\u0142ównie ze wzgl\u0119du na przekroczony termin wa\u017cno\u015bci produktu, dokonanie zbyt du\u017cych zakupów lub przygotowanie zbyt du\u017cych porcji posi\u0142ków. <br \/>Podczas zaj\u0119\u0107 promowali\u015bmy podstawy odpowiedniej konsumpcji, zach\u0119caj\u0105c wszystkich do zamiany swoich nawyków i zaprzestania marnowania jedzenia. To taki nasz ma\u0142y wk\u0142ad w \u015awiatowy Dzie\u0144 Walki z G\u0142odem.<\/p>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia - Beata Kocela, wychowawcy OSiW Mys\u0142akowice<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-10-28 07:15:38","updated_at":"2020-10-28 07:24:52","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2730,"title":"20201028_mys\u0142akowice.jpg","caption":null,"alt":null,"size":260636,"dimensions":"1519x959","url":"upload\/20201028_mys\u0142akowice.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-10-28 07:23:24","updated_at":"2020-10-28 07:23:24","url_s":"upload\/s\/20201028_mys\u0142akowice.jpg","url_m":"upload\/m\/20201028_mys\u0142akowice.jpg","url_l":"upload\/l\/20201028_mys\u0142akowice.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-10-28 08:15:34","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-10-21 11:53:23"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1164,"title":"PROGRAM EDUKACYJNO- PROFILAKTYCZNY \u201eWIEM, WI\u0118C JESTEM BEZPIECZNY\u201d","pretty_url":"program-edukacyjno--profilaktyczny-wiem-wiec-jestem-bezpieczny","body":"<p>Dnia 22.10.2020 roku w ramach programu edukacyjno- profilaktycznego „Wiem, wi\u0119c jestem bezpieczny” Hufiec Pracy 1-6 w Jeleniej Górze zorganizowa\u0142a prelekcj\u0119 z przedstawicielem Stra\u017cy Miejskiej w Jeleniej Górze, która mia\u0142a na celu zapoznanie uczestników spotkania z poj\u0119ciami takimi jak zachowania ryzykowne, bezpiecze\u0144stwo, jakie s\u0105 rodzaje zachowa\u0144 ryzykownych czy ukszta\u0142towanie odpowiedzialno\u015bci za bezpiecze\u0144stwo swoje i innych w czasie pandemii COVID-19.<br \/>M\u0142odzie\u017c ch\u0119tnie zadawa\u0142a pytania dotycz\u0105ce zachowania podczas pandemii COVID-19, podczas rozmowy z przedstawicielem Stra\u017cy Miejskiej mog\u0142a uzyska\u0107 odpowiedzi na nurtuj\u0105ce ich pytania.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1164\/upload\/20201027_Prelekcja z przedstawicielem Stra\u017cy Miejskiej.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20201027_Prelekcja z przedstawicielem Stra\u017cy Miejskiej.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1164\/upload\/20201027_Prelekcja z przedstawicielem Stra\u017cy Miejskiej 1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20201027_Prelekcja z przedstawicielem Stra\u017cy Miejskiej 1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia: Paulina Ciak- wychowawca HP 1-6<\/p>","type":"post","author":2,"visible":1,"created_at":"2020-10-27 10:50:41","updated_at":"2020-10-27 11:10:04","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":2727,"title":"20201027_jeleniag1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":380916,"dimensions":"1637x1099","url":"upload\/20201027_jeleniag1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":2,"created_at":"2020-10-27 11:09:28","updated_at":"2020-10-27 11:09:28","url_s":"upload\/s\/20201027_jeleniag1.jpg","url_m":"upload\/m\/20201027_jeleniag1.jpg","url_l":"upload\/l\/20201027_jeleniag1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-10-27 11:50:38","author_data":{"id":2,"name":"Agata Klucznik","email":"redaktor.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:28:41","updated_at":"2020-10-21 11:53:23"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

WARSZTATY BHP W POLKOWICACH

Dodano: 2020-10-28

Kadra hufca miała przyjemność przeprowadzić warsztaty w ramach programu „Wiem więc jestem bezpieczny”. Kilkuletnie doświadcz [...]

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI W OŚRODKU OHP W MYSŁAKOWICACH

Dodano: 2020-10-28

Jak co roku w naszym Ośrodku obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności - święto proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznicę utworzenia [...]

PROGRAM EDUKACYJNO- PROFILAKTYCZNY „WIEM, WIĘC JESTEM BEZPIECZNY”

Dodano: 2020-10-27

Dnia 22.10.2020 roku w ramach programu edukacyjno- profilaktycznego „Wiem, więc jestem bezpieczny” Hufiec Pracy 1-6 w Jeleniej G& [...]

Wszystkie wpisy